Kontaktujte nás: +421944917966 | labsky@revipro.sk
revizieprojekty@revizieprojekty.sk

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Naša spoločnosť sa zaoberá okrem projektovej činnosti aj inžinierskou činnosťou. Pod pojmom „Inžinierska činnosť“ sa rozumie nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou zabezpečujeme balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečuje vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne).

Inžinierska činnosť spočíva najme vo fázach ako:

 • KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ
 • SPOLUPRÁCA pri vytvorení podnikateľského zámeru
 • PREPOČET investičných nákladov
 • Základná TECHNICKO-EKONOMICKÁ ROZVAHA
 • PREROKOVANIE s príslušnými orgánmi
 • POSUDKY vplyvu za životné prostredie
 • VYBAVENIE vlastníckych vzťahov
 • Obstaranie ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA
 • Obstaranie STAVEBNÉHO POVOLENIA
 • Organizácia VÝBEROVÉHO KONANIA
 • AUTORSKÝ DOZOR
 • TECHNICKÁ PODPORA investora
 • Obstaranie KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
 • KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ

V rámci inžinierskej činnosti pri riešených stavbách Vám vieme zabezpečiť:

 • Predprojektový prieskum inžinierskych sietí v záujmovom okolí
 • Vytýčenie inžinierskych sietí pre geodetické zameranie k spracovaniu projektovej dokumentácie
 • Komplexné potrebné geodetické služby – polohopisné a výškopisné zameranie, geometrické plány
 • Vybavenie vstupných dokumentov k riešeniu stavieb
 • Konzultácia zámeru stavby na stavebnom úrade
 • Odsúhlasenie možnosti zrealizovania zámeru u distribučných spoločností
 • A iné....

 

Nakoľko v tejto oblasti už dlhšie pôsobíme a prešli sme si všetkými činnosťami od prvotnej žiadosti o povolenia až po kolaudačné rozhodnutie, ponúkame Vám naše skúsenosti. Nechajte celý potrebný proces k realizácii stavby resp. kolaudácii na nás a my Vás celým procesom radi prevedieme.